ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 10.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Акцiонерне товариство скадається з однiєї особи, яка є власником 100% акцiй статутного капiталу.Також присутнi: Ревiзор товариства Багно Олександр Миколайович та головний бухгалтер товариства Тупiкова Олена Олександрiвна.Збори проходять у формi засiдання та оформлються результат протоколом-рiшенням Порядок денний: 1. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 2. Затвердження звiту Ревiзора. 3. Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiл прибутку (збиткiв) за 2015 рiк. Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Доповiдь директора: "Керiвник товариства обгрунтував пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства у звiтному роцi, позитивнi та негативнi фактори, якi впливали на дiяльнiсть товариства."; по 2 питанню: Доповiдь ревiзора: "Доповiдач оголосив основнi цифри звiту ревiзора товариства за 2015 рiк. Порушень в загальної дiяльностi товариства не виявлено. Запропонував прийняти рiчний звiт Ревiзiйної комiсiї. Звiт Ревiзора и висвновкiв за 2015 рiк затверджено."; по 3 питанню: Доповiдь директора: "Директор товариства оголосив основнi показники пiдприємства за 2015 рiк i запропонував затвердити фiнансовий звiт пiдприємства. Також Гречановський Олександр Миколайович наголосив на тому, що у зв'язку з отриманням незначного прибутку за результатами роботи пiдприємства за 2015 рiк: дивiденди не нараховувати та не сплачувати, прибуток направити на розвиток виробництва.";


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.