ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3004.3 1925.7
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 11.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3004.3 1937.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2692) (1688)
Інші операційні витрати 2180 (303.9) (269.5)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2995.9) (1957.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 8.4 -20.4
Податок на прибуток 2300 (1.5) (16.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 6.9 -36.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупікова Олена Олександрівна