ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.05.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту Загальних зборiв. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3.Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. 4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї. 5.Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiл прибутку (збиткiв) за 2014 рiк. 6.Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Вирiшили: "Директор є дноосiбним власником акцiй товариства, тому лiчильна комiсiя не потрiбна для пiдрахунку голосiв на зборах"; по 2 питанню: Вирiшили: "Обрати головою зборiв Гречановського Олександра Миколайовича Секретарем зборiв Зубко Юлiю Валерiївну"; по 3 питанню: Вирiшили: "Роботу дирекцiї товариства за 2014р. визнати задовiльною"; по 4 питанню: Вирiшили "Роботу Ревiзора за 2014 р. визнати задовiльною"; по 5 питанню: Вирiшили: "Дивiденди за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi товариства у 2014 р. не нараховувати та не сплачувати" по 6 питанню: Вирiшили: "1.Внести змiни до Статуту товариства у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 2.Затвердити нову редакцiю Статуту ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" . 3.Уповноважити Голову зборiв Гречановського Олександра Миколайовича, паспорт: АЕ №565650 , виданий 14.02.2007р. Днiпровським РВ Днiпродзержинського УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що проживає за адресою: м.Днiпродзержинськ, просп. Дружби народiв, буд.73А, кв.23, пiдписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСКОНТИНЕНТ" у новiй редакцiї та здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.