ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1925.7 5766
Інші операційні доходи 2120 0 4
Інші доходи 2240 11.4 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1937.1 5770
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1688) (5469.9)
Інші операційні витрати 2180 (269.5) (632)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1957.5) (6101.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -20.4 -331.9
Податок на прибуток 2300 (16.2) (80.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -36.6 -412.5

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупікова Олена Олександрівна