ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ" за ЄДРПОУ 24247573
Територія   за КОАТУУ 1210436900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за КВЕД 52.29
Середня кількість працівників, осіб 11    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 51925 Днiпропетровська область м.Днiпродзержинськ пл.Гагарiна, буд.5 0569-550887

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 38.8 18.6
первісна вартість 1011 444.3 444.3
знос 1012 (405.5) (425.7)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 38.8 18.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 12.4 9.7
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 110.4 50.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.3 0.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 2.1 0.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13.7 49.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 4.9 7.3
Усього за розділом II 1195 143.7 117.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 182.5 135.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 61.1 61.1
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -56.1 -92.7
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 5 -31.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 152.4 128.8
розрахунками з бюджетом 1620 5.1 12.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 6.4 3.8
розрахунками з оплати праці 1630 13.6 20.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 1.7
Усього за розділом III 1695 177.5 167.3
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 182.5 135.7

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупікова Олена Олександрівна