ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 21.3 5.8 6.9 3.5 28.2 9.3
будівлі та споруди 10.8 4.7 6.9 3.5 17.7 8.2
машини та обладнання 8.5 0.8 0 0 8.5 0.8
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2 0.3 0 0 2 0.3
2. Невиробничого призначення: 10.6 9.3 0 0 9.3 10.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 10.6 9.3 0 0 10.6 9.3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 31.9 15.1 6.9 3.5 38.8 18.6
Опис Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 95% вiд первiсної вартостi об'єктiв. Сума нарахованого зносу за 2014 рiк становить 22,1 тис.грн. Амортизацiя нараховувалась згiдно норм Податкового кодексу, як в бухгалтерському облiку, так i в податковому. Iстотних змiн вартостi основних засобiв в порiвняннi с попереднiм перiодом не вiдбулося.Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -31.6 5
Статутний капітал (тис.грн.) 61.1 61.1
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 61.1 61.1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-31.600 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(61.100 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.