ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гречановський Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 24247573
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 51925, Дніпропетровська область, д/н, м.Днiпродзержинськ, пл.Гагарiна, буд.5
5. Міжміський код, телефон та факс 0569-550887, 0569-550887
6. Електронна поштова адреса marine@tdnepro.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№80(2084), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.transcontinent.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2015

(дата)