ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ" за ЄДРПОУ 24247573
Територія   за КОАТУУ 1210436900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за КВЕД 52.29
Середня кількість працівників 14    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 51925 Днiпропетровська область м.Днiпродзержинськ пл.Гагарiна, буд.5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 57 38.8
первісна вартість 031 441 444.3
знос 032 (384) (405.5)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 57 38.8
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 24.7 12.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 412.3 110.4
первісна вартість 161 412.3 110.4
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 2.2 2.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 107.4 13.4
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0.3 0.3
Інші оборотні активи 250 62.9 4.9
Усього за розділом II 260 609.8 143.7
III. Витрати майбутніх періодів 270 2.2 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 669 182.5


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 61.1 61.1
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 356.4 -56.1
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 417.5 5
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 249.6 152.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 1.4 5.1
зі страхування 570 0 6.4
з оплати праці 580 0 13.6
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.5 0
Усього за розділом IV 620 251.5 177.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 669 182.5
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупiкова Олена Олександрiвна