ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 92.31
Опис Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту Загальних зборiв. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3.Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiл прибутку (збиткiв) за 2012 рiк. Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Обрати головою лiчильної комiсiї - Гречановського Вiталiя Миколайовича, Секретарем - Зайву Наталiю Юрiївну. Затвердити регламент проведення зборiв акцiонерiв та порядок голосування"; по 2 питанню:Вирiшили: "Обрати головою зборiв Гречановського Олександра Миколайовича Секретарем зборiв Багно Олександра Миколайовича"; по 3 питанню:Вирiшили: "Роботу дирекцiї товариства за 2012р. визнати задовiльною"; по 4 питанню:Вирiшили: "Роботу Ревiзора за 2012 р. визнати задовiльною"; по 5 питанню:Вирiшили: "Дивiденди за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi товариства у 2012 р. не виплачувати, прибуток спрямувати покриття минулорiчних збиткiв"


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.