ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гречановський Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 565650, 14.02.2007, Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний центр "Континент ЛТД", м.Дніпродзержинськ,комерційний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 12.05.2011, безстроково
9) опис Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж роботи- 40 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду в 2011 році. Змін в персональному складі посадової особи не було.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Багно Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 879332, 05.05.2010, Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акціонерне товариство "Трансконтинент", м.Дніпродзержинськ, заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Койл Продактс Україна,м.Дніпропетровськ, директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано 12.05.2011, на 5 років
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах Загальний стаж керівної роботи 12 років. Змін в персональному складі посадової особи не було.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тупікова Олена Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 380290, 17.05.2005, Дніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіто-Дніпродзержинськ", заступник головного бухгалтера.
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.10.1999, безстроково
9) опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.. Загальний стаж керівної роботи 16 рік. Змін в персональному складі посадової особи не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорГречановський Олександр МиколайовичАН, 565650, 14.02.2007, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.47076.92307692470000
РевiзорБагно Олександр МиколайовичАН, 879332, 05.05.2010, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.477.6923076947000
Головний бухгалтерТупiкова Олена ОлександрiвнаАН, 565650, 14.02.2007, Днiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.000000
Усього 517 84.61538462 517 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.