ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13777.1 7366.4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (2264.1) (1163.4)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 11513 6203
Інші операційні доходи 040 7.9 3.9
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 11520.9 6206.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (10739.4) (5707.7)
Інші операційні витрати 090 (471) (468.1)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (11210.4) (6175.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 310.5 31.1
Податок на прибуток 140 (96.4) (52.7)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 214.1 -21.6
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупiкова Олена Олександрiвна