ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ" за ЄДРПОУ 24247573
Територія   за КОАТУУ 1210436900
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за КВЕД 52.29
Середня кількість працівників 16    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 51925 Днiпропетровська область м.Днiпродзержинськ пл.Гагарiна, буд.5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 74.9 57
первісна вартість 031 426.4 441
знос 032 (351.5) (384)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 74.9 57
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 23.2 24.7
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 251.4 412.3
первісна вартість 161 251.4 412.3
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0.7 2.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 10.9 107.4
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0.3 0.3
Інші оборотні активи 250 25.5 62.9
Усього за розділом II 260 312 609.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 2 2.2
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 388.9 669


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 61.1 61.1
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 142.3 356.4
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 203.4 417.5
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 177.2 249.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 8.3 1.4
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0.5
Усього за розділом IV 620 185.5 251.5
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 388.9 669
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Гречановський Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Тупiкова Олена Олександрiвна