ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2012
Кворум зборів** 92.31
Опис 1.Обрання лiчильної комiсiї, визначення порядку голосування, регламенту Загальних зборiв. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. 3.Звiт Директора товариства. 4.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк. 5.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.