ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гречановський Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 565650, 14.02.2007, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1956
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КЦ "Континент ЛТД", комерцiйний директор
6.1.8. Опис Непогашеної заборгованостi за корисливi та посадовi злочини не має. Грошова винагорода не виплачується. Про роботу на посадах, "за сумiсництвом", по цивiльно-правовим договорам посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Багно Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 540117, 27.02.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1967
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Трансконтинент", заступник директора
6.1.8. Опис Непогашеної заборгованостi за корисливi та посадовi злочини не має. Грошова винагорода не виплачується. Про роботу на посадах, "за сумiсництвом", по цивiльно-правовим договорам посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тупiкова Олена Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 380290, 17.05.2005, Днiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл.
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Авiто-Днiпродзержинськ", заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Грошова винагорода не виплачується. Про роботу на посадах, "за сумiсництвом", по цивiльно-правовим договорам посадова особа вiдомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорГречановський Олександр МиколайовичАН, 565650, 14.02.2007, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.26.01.201147076.92307692470000
РевiзорБагно Олександр МиколайовичАЕ, 540117, 27.02.1997, Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України Днiпропетровської обл.26.01.2011477.6923076947000
Усього 517 84.61538462 517 0 0 0