ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 47.6 34.7 13.8 10.3 61.4 45
будівлі та споруди 23 17 13.8 10.3 36.8 27.3
машини та обладнання 11.5 13.9 0 0 11.5 13.9
транспортні засоби 3.2 0.1 0 0 3.2 0.1
інші 9.9 3.7 0 0 9.9 3.7
2. Невиробничого призначення: 13.5 12 0 0 12 13.5
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 13.5 12 0 0 13.5 12
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 61.1 46.7 13.8 10.3 74.9 57
Опис д/н

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 417.5 203.4
Статутний капітал (тис.грн.) 61.1 61.1
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 61.1 61.1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(417.500 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(61.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.