ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
12.05.2011
92.4600000
1.Обрання лiчильно∙ комiсi∙.
2.Затвердження звiту дирекцi∙ про роботу товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження звiту Ревiзiйно∙ комiсi∙, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
5.Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства".
6.Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його в новiй редакцi∙ у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства" та змiною юридично∙ адреси товариства.
7.Внесення змiн до внутрiшнiх Положень товариства та ∙х затвердження в новiй редакцi∙.
8.Вiдзив та обрання дирекцi∙ та ревiзiйно∙ комiсi∙ товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.