ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 117.00074.900
Первісна вартість 031 429.700426.400
Знос 032 312.700351.500
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 117.00074.900
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 27.30023.200
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 186.500251.400
первісна вартість 161 186.500251.400
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.1000.700
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 99.80010.900
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.3000.300
Інші оборотні активи 250 9.90025.500
Усього за розділом ІІ 260 323.900312.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2.1002.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 61.10061.100
Додатково вкладений капітал 320 0.0000.000
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 164.000142.300
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 225.100203.400
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 187.700177.200
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 3.9008.300
зі страхування 570 0.0000.00000
з оплати праці 580 0.000000.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 26.300000.00000
Усього за розділом IV 620 217.90000185.50000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 443.00000388.90000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 18


ПІБ керівника Гречановський Олександр Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Тупiкова Олена Олександрiвна
Примітки: