ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   Х  
Положення про спостережну раду    
Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
Положення про посадових осіб товариства    
Положення про ревізійну комісію   Х 
Положення про акції товариства    
Положення про порядок розподілу прибутку    
Іншi (запишіть)  

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу          
3 Інформація про склад органів управління товариства          
4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Ні  Так  Ні  Так 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі    
2 Менше ніж раз на рік    
3 Раз на рік Х    
4 Частіше ніж раз на рік    

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів    
Спостережна рада    
Правління/директор Х    
Іншi (запишіть)  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень    
Не задовольняли умови угоди з аудитором    
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    
Іншi (запишіть) дIн  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія Х    
Спостережна рада    
Відділ внутрішнього аудиту підприємства    
Стороння компанія/сторонній консультант    
Перевірки не проводились    
Іншi (запишіть)  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи    
За дорученням загальних зборів    
За дорученням спостережної ради    
За зверненням правління Х    
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів    
Іншi (запишіть)  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?