ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Повноваження органів та осіб

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
 1 Члени правління/директор Так     
 2 Загальний відділ Ні     
 3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні     
 4 Юридичний відділ/юрист Ні     
 5 Секретар правління Ні     
 6 Секретар загальних зборів Ні     
 7 Секретар спостережної ради Ні     
 8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
 9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні     
 10 Інша посадова особа:      

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
  Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)        
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету        
Обрання та відкликання голови правління        
Обрання та відкликання членів правління        
Обрання та відкликання голови спостережної ради        
Обрання та відкликання членів спостережної ради        
Обрання голови та членів ревізійної комісії        
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління        
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради        
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління        
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій        
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій        
Обрання зовнішнього аудитора        
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів)        

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні