ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Гречановський Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
20.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦЫОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24247573
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Дніпропетровська область
     Район
     Поштовий індекс 51925
     Населений пункт м.Днiпродзержинськ
     Вулиця, будинок пл.Гагарiна, буд.5
     Міжміський код, телефон та факс 0569-550887, 0569-550887
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
    Річна інформація опублікована у 77(1330) Вiдомостi ДКЦПФР 24.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.transcontinent.pat.ua 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)