ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  84.600  47.600   16.500  13.800  101.100   61.400
  - будівлі та споруди  28.000  23.000  16.500  13.800  44.500   36.800
  - машини та обладнання  37.600  11.500  0.000  0.000  37.600  11.500
  - транспортні засоби  7.100  3.200  0.000  0.000  7.100  3.200
  - інші  11.900  9.900  0.000  0.000  11.900  9.900
2. Невиробничого призначення:  15.900  13.500  0.000  0.000  15.900  13.500
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  15.900  13.500  0.000  0.000  15.900  13.500
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  100.500  61.100  16.500  13.800  117.000  74.900
Опис:  Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
203.400 225.100
61.100 61.100
61.100 61.100
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Укра∙ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(203.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(61.100 тис.грн. ).Це вiдповiдаї вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу Укра∙ни. Величина статутного капiталу вiдповiдаї величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.