ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприїмство ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" було засновано 11 липня 1996 року та затверджено Виконавчим комiтетом Днiпродзержинсько∙ мiсько∙ ради Днiпропетровсько∙ областi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприїмство надаї транспортно-експедиторськi послуги, а саме: забезпечуї оптимальне транспортне обслуговування, а також органiзовуї перевезення вантажiв рiзними видами транспорту. 18 грудня 1998 року була заснована Iллiчiвська фiлiя ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" з метою виконання нею господарських функцiй за межами мiсцезнаходження пiдприїмства. Фiлiя дiї на пiдставi i в межах, встановленого Положення про не∙, яке затверджене загальними зборами акцiонерiв.
За звiтний перiод змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприїмства не вiдбувалося i в майбутньому не передбачаїться.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до Закону Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" у звiтному перiодi бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть була ведена згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку затверджених Мiнфiном Укра∙ни.
Оцiнка i облiк основних засобiв, амортизацiя основних фондiв розраховуїться по залишковiй вартостi згiдно нормам з ст.145 Податкового Кодексу Укра∙ни. Облiк та оцiнка вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй ведеться згiдно П(С) БО 12. Грошовi ресурси i другi активи, не згаданi вище, знаходять вiдображення в облiцi згiдно вiдповiдним нацiональним П(С) БО. Облiк зобов'язань ведеться згiдно П(С) БО 11 та признаїться тодi, коли товари, матерiали та iншi ресурси, а також роботи i послуги одержанi вiд постачальникiв i пiдрядчiкiв.
Текст аудиторського висновку Повне найменування аудиторсько∙ компанi∙: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ".
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" здiйснюї дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторсько∙ палати Укра∙ни про внесення до реїстру суб'їктiв аудиторсько∙ дiяльностi №4180, виданого згiдно рiшення Аудиторсько∙ палати Укра∙ни №193 вiд 06.08.2008р., свiдоцтво чинне до 06 серпня 2013р.
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" внесено до реїстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Державно∙ Комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку №1108 вiд 06.10.2008р. Реїстрацiйний номер Свiдоцтва про внесення до реїстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 874, серiя АБ номер 000800, строк дi∙ з 06.10.2008р. по 06.08.2013р.
Мiсцезнаходження аудиторсько∙ компанi∙:
49128, м. Днiпропетровськ, вул. Комунарiвська, буд. 16, к. 11.
Телефон: +38 056 788 30 87.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ".
Код за Їдиним державним реїстром пiдприїмств та органiзацiй Укра∙ни: 24247573.
Мiсцезнаходження: 51925, м. Днiпродзержинськ, пл. Гагарiна, б. 5.
Дата державно∙ реїстрацi∙: 11 липня 1996р.
Ми провели аудит фiнансово∙ звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСКОНТИНЕНТ", що додаїться, у складi балансу на 31.12.2011р. та звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттївих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньо∙ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттївих викривлень. При проведеннi аудиту також дотриманi: "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцево∙ позики)", затвердженi рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360, та вимоги "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни при розкриттi iнформацi∙ емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року №1528.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiї∙ фiнансово∙ звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначаї потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансово∙ звiтностi, що не мiстить суттївих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю ї висловлювання думки щодо цiї∙ фiнансово∙ звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудит передбачаї виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттївих викривлень фiнансово∙ звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядаї заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'їктом господарювання фiнансово∙ звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'їкта господарювання. Аудит включаї також оцiнку вiдповiдностi використано∙ облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансово∙ звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ї звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Дана концептуальна основа фiнансово∙ звiтностi ї прийнятною.
Ми вважаїмо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашо∙ думки.
Висловлення думки:
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надаї достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСКОНТИНЕНТ" на 31 грудня 2011 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосовано∙ концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв:
Вимоги щодо розкриття наведено∙ нижче iнформацi∙ наведенi в "Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни при розкриттi iнформацi∙ емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженому рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1528.
Iнформацiя за видами активiв розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Iнформацiя про зобов'язання розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Iнформацiя про власний капiтал розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року маї розмiр бiльший, нiж розмiр статутного (складеного) капiталу, що вiдповiдаї вимогам законодавства, а саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу Укра∙ни вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.
Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку статутний капiтал товариства сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни.
Розкриття iнформацi∙ щодо обсягу збитку здiйснено вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
На звiтну дату зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами не облiковуються.
Вiдповiдно до наданих товариством даних, протягом звiтного року не вiдбувались дi∙, що визначенi у частинi першiй статтi 41 Закону Укра∙ни "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV. Вважаїмо, що твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливо∙ iнформацi∙ - наведено достовiрно.
Ми не висловлюїмо думку стосовно iншо∙ iнформацi∙, розкриття яко∙ передбачено п.2 роздiлу II Положення Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни вiд 19.12.2006р. №1528. Товариство не вiдповiдаї критерiям, вiдповiдно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття вiдповiдно∙ iнформацi∙.
Вимоги щодо розкриття наведено∙ нижче iнформацi∙ наведенi в "Вимогах до аудиторського висновку при розкриттi iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцево∙ позики)", затверджених рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360:
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року маї розмiр бiльший, нiж розмiр статутного (складеного) капiталу, що вiдповiдаї вимогам законодавства, а саме: частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу Укра∙ни вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.
Емiтентом розкриваїться та подаїться до Комiсi∙ разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад яко∙ передбачено "Положенням про розкриття iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв" вiд 19.12.2006 року №1591. При проведеннi аудиту нами не виявлено суттївих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та вказаною iншою iнформацiїю.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньо∙ рiчно∙ звiтностi) в цiлому вiдповiдаї Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства".
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдаї Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства", рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) не приймалось.
Визнаючи можливiсть iснування суттївих викривлень фiнансово∙ звiтностi внаслiдок шахрайства, нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуїться шахрайства, при аудитi фiнансово∙ звiтностi". Ризик шахрайства нами був оцiнений як низький. Ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосувалися оцiнених ризикiв суттївого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування вiдповiдних процедур у вiдповiдь. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шахрайства - наведено достовiрно.
Ми не висловлюїмо думку стосовно iншо∙ допомiжно∙ iнформацi∙, розкриття яко∙ передбачено п.2.7 Положення Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни вiд 29.09.2011р. №1360. Товариство не вiдповiдаї критерiям, вiдповiдно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття вiдповiдно∙ iнформацi∙.
Дата i номер договору на проведення аудиту №10-01I12-ТК вiд 10 сiчня 2012 року.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 10.01.2012р.,29.03.2012р.
Директор
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ"
аудитор
М.М. Скрябiн
сертифiкат аудитора серi∙ А № 005422
Дата аудиторського висновку: 29 березня 2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" надаї експедиторськi послуги з органiзацi∙ та перевезення вантажiв. Основним замовником на виконання транспортно-експедиторських послуг за 2011 рiк було ТОВ "IНТЕРПАЙП-УКРА°НА", якому надано послуг на суму 3636,9 тис. грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В 2011 р. було списано малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 7,1 тис.грн. у зв'язку з непридатнiстю подальшого використування. В подальшому пiдприїмство не плануї будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з i∙ господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Придбано - необоротнi матерiальнi активи - 1,6 тис.грн.
Нараховано амортiзацi∙ за рiк - 38,8 тис. грн.
Всього основних засобiв (остаточна вартiсть) - 74,9 тис. грн.
в т.ч. - будинки та споруди 36,8 тис. грн.
- машини та обладнання 11,5 тис. грн.
- транспортнi засоби 3,2 тис. грн.
- iнструменти та прилади 6,6 тис. грн.
- iншi 13,5 тис. грн.
- нематерiальнi активи 3,3 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень В залежностi вiд сезоних змiн та специфiки виконуїмих робiт обсяг послуг зменшуїться в перiод з грудня по березень мiсяць.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного року фактiв виплати штрафних санкцiй не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На протязi звiтного перiоду пiдприїмство фiнансувалося за рахунок виконаних транспортно-експедиторських послуг.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Всi укладенi договори були виконанi.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Розширення виробництва ПРАТ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" в майбутньому не плануїться.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок не проводилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншо∙ iнформацi∙ немаї.