ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
04.11.2010 169I04I1I10 Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000099832 іменні прості Бездокументарна Іменні 100.000 611 61100.000 100.0000000
Опис Згiдно дiючого законодавства випуск акцiй переведено у бездокументарну форму (дематерiалiзовано). Дата закриття реїстру-21.12.2010р., глобальний сертифiкат депоновано 23.12.2010р. ПАТ "НДУ",рахунки власникам акцiй вiдкрито у зберiгача-26.01.2011р.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000 0.000000000000 дIн
Опис Процентнi облiгацi∙ не випускалися.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000
Опис Дисконтнi облiгацi∙ не випускалися.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000 дIн
Опис Цiльовi облiгацi∙ не випускалися.

Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Опис
0.00000 0.00000 дIн Iншi цiннi папери емiтентом не випускалися.