ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй Укра∙ни"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Укра∙на, м. Київ, 01001, , вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044-2796540
Факс  044-2791322
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис  Згiдно дiючого законодавства емiтентом переведено випуск акцiй у бездокументарну форму iснування, випуск яких осбслуговуї ПАТ "НДУ".
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Днiпровський аудиторський союз"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36053413
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, 49128, м.Днiпропетровськ, вул.Комунарiвська, буд.16, к.11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4180
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата Укра∙ни
Дата видачі ліцензії або іншого документа  06.08.2008
Міжміський код та телефон  056-7883087
Факс  056-7708078
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Дата i номер договору на проведення аудиту №10-01I12-ТК вiд 10 сiчня 2012 року. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 10.01.2012р.,29.03.2012р.
 
Найменування  Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м.Днiпропетровськ"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09305439
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, буд.17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  056-7446843
Факс  056-7446843
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Згiдно договору №9-14 вiд 29.11.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзуїться, всiм акцiонерам вiдкритi рахунки.