ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 17.12.2014

Особлива інформація на 12.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гречановський Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.12.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРАТ "Трансконтинент"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 51917, м.Днiпродзержинськ, пл.Гагарiна, буд.25,офiс 210
4. Код за ЄДРПОУ 24247573
5. Міжміський код та телефон, факс 0569-550887, 0569-550887
6. Електронна поштова адреса marine@dnepro.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

15.12.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№241(1994), Вiдомостi ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.12.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.transcontinent.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.12.2014

(дата)