ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСКОНТИНЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 24247573
Телефон: 0569-550887
e-mail: marine@dnepro.net; info@transcontinent.pat.ua
Юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пл. Гагаріна, буд.5
 
Дата розміщення: 09.08.2017

Особлива інформація на 08.08.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. директора

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гречановська Наталiя Олександрiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

09.08.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Трансконтинент"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 51917, м.Кам'янське, пл.Гагарiна, буд.25,офiс 210
4. Код за ЄДРПОУ 24247573
5. Міжміський код та телефон, факс 0569-550887, 0569-550887
6. Електронна поштова адреса marine@dnepro.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

08.08.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

149(2654), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

09.08.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.transcontinent.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

09.08.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}